kokardka2

DBAMY O ZDROWIE

Różowa kokardka

Choroba nowotworowa to wciąż trudny temat występujący w naszych realiach. Współczesna medycyna dysponuje coraz większą wiedzą i nowymi możliwościami leczenia niestety ze skutkami ubocznymi chemioterapii pacjenci zostają sami. Szczególnie dotkliwe jest to dla kobiet, dla których utrata brwi, rzęs i włosów dodatkowo pogłębia złe samopoczucie. Stąd narodził się pomysł, aby pomóc kobietom, w okresie przejściowym po chemioterapii wyglądać lepiej.
Wszyscy wiedzą jak ważne w procesie zdrowienia jest samopoczucie. Chcemy, żeby na twarzach dziewczyn po chemii, znów zagościł uśmiech, żeby nie zapomniały jakie są piękne.
Z myślą o tym powstał program “Różowa kokardka” skierowany do kobiet, w których życie wpisała się choroba nowotworowa. Program daje możliwość wykonania bezpłatnie makijażu permanentnego brwi, ust lub oka.
Regulamin akcji będzie dostępny na naszym Facebooku i w siedzibie Villi urody.
Z całego serca zachęcamy do rozpropagowania akcji “Różowa kokardka” wśród przyjaciół i znajomych. Liczymy, że uda nam się przywrócić uśmiech na niejednej pięknej twarzy.
Będziemy szczęśliwe mając swój wkład we wspieraniu dzielnych kobiet w walce o swoje zdrowie i piękno.

Zespół Villi Urody

REGULAMIN AKCJI TERAPEUTYCZNEJ „RÓŻOWA KOKARDKA”


& 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin akcji terapeutycznej „Różowa kokardka”, zwany dalej Regulaminem określa zasady, przedmiot, warunki oraz przebieg akcji terapeutycznej „Różowa kokardka”, zwana dalej akcją.
 2. Organizatorem akcji jest firma FHU ITA Villa Urody z siedzibą w Tychach, przy ulicy Sienkiewicza 52, NIP 6461780909 REGON 276222608 działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwana dalej Organizatorem.
 3. Celem akcji jest wsparcie osób w walce z chorobą nowotworową. Podniesienie własnej atrakcyjności poprzez poprawę wizerunku zmienionego chorobowo, którzy w wyniku choroby nowotworowej i trudnego leczenia onkologicznego utraciły brwi oraz rzęsy. Akcja kierowana jest do osób, które w skutek leczenia onkologicznego utraciły owłosienie na brwiach, rzęsach.
 4. Akcja trwa od 21.03.2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z możliwością przedłużenia przez Organizatora.
 5. Miejscem wykonania zabiegu kosmetycznego jest siedziba Organizatora.

& 2 Przedmiot i warunki akcji

 1. Przedmiotem akcji jest wykonanie zabiegu kosmetycznego obejmującego:
 2. makijaż permanentny,
 3. mikropigmentację brwi,
 4. mikropigmentację oczu albo
 5. mikropigmentację ust.
 6. Zabieg kosmetyczny jest bezpłatny, a poddanie się jemu dobrowolne.
 7. Uczestnikiem akcji może zostać osoba pełnoletnia będąca w trakcie leczenia onkologicznego lub po zakończonym leczeniu w wyniku czego utraciła ona włosy w okolicach oczu i brwi oraz osoba małoletnia za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 8. Niezbędnym warunkiem wykonania zabiegu kosmetycznego jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego.
 9. Zgłoszenie się Uczestnika do udziału w akcji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 10. Zgłoszenie Uczestnika do akcji następuje po wypełnieniu formularza zwanego Deklaracją.
 11. Zgłoszenie do udziału w akcji należy kierować bezpośrednio w siedzibie Organizatora w formie dostarczonej Deklaracji lub na adres internetowy info@villaurody.pl.
 12. Uczestnictwo w akcji „RÓŻOWA KOARDKA” będzie przyznawane raz w miesiącu dla dwóch Uczestników.
 13. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dwa w każdym miesiącu obowiązywania akcji, wybór Uczestnika akcji kwalifikującego się do wykonania zabiegu kosmetycznego należy do swobodnego uznania Organizatora według oceny konkretnego przypadku.
 14. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 15. Organizator informuje Uczestnika o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia do ostatniego dnia każdego miesiąca. Termin wykonania zabiegu kosmetycznego jest indywidualnie uzgadniany z Uczestnikiem akcji jednak nie dłużej niż 2 miesiące od dnia poinformowania Uczestnika.
 16. Uczestnik akcji zakwalifikowany do zabiegu kosmetycznego może skorzystać z niego tylko raz.
 17. Uczestnik akcji zobowiązany jest do bezpłatnej konsultacji przed wykonaniem zabiegu kosmetycznego.
 18. Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy wykonania przedmiotu
  akcji, jeżeli zakwalifikowany Uczestnik znajduje się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, w szczególności jeśli jego stan psychofizyczny uległ zakłóceniu wskutek napojów odurzających albo innych podobnych środków.

& 3 Postępowanie końcowe

 1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora lun na stronie internetowej https://villaurody.pl/rozowa-kokardka/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub jego odwołanie w każdym czasie ze względu na ważne powody. Jednocześnie zmiana lub odwołanie Regulaminu nie narusza ochrony praw uprzednio nabytych przez Uczestnika akcji.
 3. Na podstawie niniejszego Regulaminu dane osobowe Uczestników akcji przetwarzane są w związku z uczestnictwem w akcji, w tym w celu przystąpienia do niej, wykonania praw i obowiązków związanych z akcją w okresie jej obowiązywania.
 4. Uczestnik akcji ma prawo do wglądu oraz korekty danych zawartych w Deklaracji. Prośba powinna zostać złożona na piśmie w siedzibie organizatora. Organizator ma obowiązek udostępnić deklaracje w terminie 20 dni roboczych.
 5. Uczestnik akcji akceptując warunki niniejszego Regulaminu w pełni zgadza się z jego zapisami tym samym deklaruje, że nie będzie wnosić skarg wobec organizatora.
 6. Osoba, która zostanie wybrana wyraża zgodę na publikację, wykorzystanie wizerunku oraz inne cele marketingowe.
 7. Akcja jest organizowana wyłącznie przez firmę FHU ITA Villa urody i nie jest wspierana i propagowana przez podmioty trzecie.
 8. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 919 i n.

Zadzwoń do nas
tel: +48 664 413 777

Przewiń do góry